ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 5 44
ยุทธศาสตร์ที่ 1 6 15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 10 26
ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 1
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar